Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Bursico s.r.o., IČO: 286 35 345, se sídlem Kollerova 127, Příbram 4, která je provozovatelem internetového obchodu Truecolours (dále jen „Truecolours“) si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které Truecolours poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Truecolours.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti Hosting Solutions.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Truecolours se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či strátě, noprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly ppersonálně a oorganizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s nákupem zboží na Truecolours poskytuje, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Truecolours údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek Truecolours. Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Truecolours neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb Truecolours.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky Truecolours v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

5. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Zákazník může editovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelského účtu na adrese http://www.truecolours.cz/prihlasit/. Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na info@truecolours.cz. Proces smazání Truecolours účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být ze strany Truecolours vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce zákazník Truecolours konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na info@truecolours.cz. Zákazník může být ze strany Truecolours vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

6. Zasílání obchodních sdělení

Truecolours nezasílá svým zákazníkům obchodní sdělení.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Truecolours se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na http://www.truecolours.cz/obchodni-podminky/

8. Závěrečná ustanovení

Truecolours si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.truecolours.cz

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu v posledním kroku objednávky. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje Truecolours ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 731 484 223, info@truecolours.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.